SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján az etika óra helyett választott hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ – alapján az általános iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást, mely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az  a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

A hit- és erkölcstan órára történő jelentkezés részletes szabályait a nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 14. § (5) bekezdése, valamint a 182/A-182/B. §-a állapítja meg.

Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az etika oktatást, vagy valamelyik, az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást választanak. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára és nem kötelezettség, ugyanis az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az etika oktatást szervezi meg.

Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára a hit- és erkölcstan oktatást választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg önkéntes írásbeli adatkezelés hozzájárulást is átadjon az iskolának. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§ (2) bekezdés a) pontja.

Az önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulással Ön, mint szülő hozzájárul ahhoz, hogy az iskola a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a hit- és erkölcstan óra megszervezése érdekében nyilvántartsa és ezt követően a gyermeke nevét és osztálya megnevezését továbbítsa a hit- és erkölcstan oktatást végző, országgyűlés által elismert egyházaknak vagy belső egyházi jogi személynek.

Az adatkezelés célja az Önök jelentkezése alapján az önként vállalt hit- és erkölcstan órák országgyűlés által elismert egyházak vagy annak belső egyházi jogi személye általi megszervezésének biztosítása.

Az adatkezelési feladatokat (adatfelvétel, adatrögzítés, adattovábbítás) az állami általános iskolák látják el. Az önök nyilatkozatát az iskola munkatársai veszik át. A munkatársak a nyilatkozatot átadják az iskola igazgatójának.

Az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az iskola igazgatójától kapják meg a tanulók adatait annak érdekében, hogy a jelentkezett tanulók számának és évfolyamának függvényében nyilatkozzanak, hogy vállalják-e az adott iskolában az érintett tanulók a hit- és erkölcstan oktatást. Az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az Önök gyermekeinek a részükre átadott név- és osztály adataival további, eltérő célú tevékenységet nem folytatnak.

Gyermekeik személyes adatait az iskolán és az érintett bevett egyházon és annak belső egyházi jogi személyén kívül további személyek nem ismerhetik meg, azok más személyeknek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók. Tekintettel arra, hogy személyes adat csak a cél megvalósításához szükséges ideig kezelhető, és az EMMI rendelet 14.§ (5) bekezdése alapján az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló a kövezető tanévben etika vagy hit- és erkölcstan órán kíván-e részt venni, ezért a következő tanév megkezdését követően az előző évre vonatkozó személyes adatok megsemmisítésre kerülnek.

Az iskolák a tankerületi központokat csak az egyes, az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei hit- és erkölcstan oktatásra kialakított tanuló csoportok létszámáról tájékoztatják június 30-áig, tehát gyermekeik személyes adatai és az egyes tanulók választásával érintett egyház megnevezése nem kerül a tankerületi központokhoz és a Klebelsberg Központhoz sem.

Az adatkezeléssel összefüggésben, az Infotv.-ben foglaltak szerint Ön bármikor tájékoztatást kérhet gyermeke személyes adatainak kezeléséről. Kérheti továbbá gyermeke személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását (lsd: Infotv. 14-15§, 17.§), természetesen figyelemmel kell lennie arra, hogy a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó választása minimum egy tanévre szól, továbbá arra, hogy választását minden év május 20-áig módosíthatja a következő tanévre vonatkozóan.

Ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (lsd: Infotv. 21.§, 22.§, 52§).

Tiszafüred, 2018.01.05.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

intézményvezető