Javítóvizsga

1. A javítóvizsgák időpontja: augusztus 28. (kedd) 

  • Matematika, Francia nyelv: 8.00-9.00
  • Magyar irodalom: 8.00-9.00
  • Magyar nyelv: 9.00-10.00
  • Történelem: 9.00-10.00
  • Földrajz: 10.00-11.00
  • Kémia:11.00-12.00

 

2. A vizsgákkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

Kérjük, hogy a javítóvizsgázó tanulók az írásbeli vizsga kezdési időpontja előtt 15 perccel jelenjenek meg a vizsga helyszínén!

A javítóvizsgára íróeszközt és az egyes tantárgyak esetében megengedett segédeszközöket (pl: vonalzó, számológép, stb.), valamint a bizonyítványát minden tanuló hozza magával!

A bizonyítványt az írásbeli vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanárnak át kell adni!

A javítóvizsgán mobiltelefon használata semmilyen formában (számológépként, óraként használva, stb.) NEM ENGEDÉLYEZETT, a mobiltelefonokat a vizsga megkezdése előtt kikapcsolt állapotban a tanári asztalra kell tenni!

 

3. Vizsgakövetelmény:

A felkészülést segítik a munkaközösségek, illetve a szaktanárok által összeállított tematikák.

 

Matematika

6. évfolyam

            Az alapvizsga témakörei:

                     Műveletek egész, tört és tizedestört alakú számokkal

                     Hatványok, hatványműveletek

                     Oszthatósági, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös

                     Egyenes és fordított arányosság, százalékszámítás

                     Egyenletek, egyenlőtlenségek

                     Szöveges feladatok megoldása egyenlettel

                     Háromszög-szerkesztések

                     Kerület- és területszámítások

                     Felszín- és térfogatszámítások

8. évfolyam

          A köztes vizsga témakörei:

                    Hatványozás, gyökvonás műveletek

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, ill. ezekkel megoldható szöveges feladatok

                    Százalékszámításos feladatok

                    Függvények ábrázolása és jellemzése

Szöveges feladatok derékszögű háromszögekre a tanult típusok közül

                    Terület-, kerület- felszín- és térfogat-számításos feladatok

 

9. évfolyam:

                     – Halmazok, halmazműveletek

                     – Számelmélet, oszthatóság

                     – Hatványok és műveletek

                     – Négyzetgyök

                     – Algebrai kifejezések

                     – Egyenletek (elsőfokú, törtes)

                     – Lineáris egyenletrendszerek

                     – Szöveges egyenletek és egyenletrendszerek

                     – Függvények tulajdonságai, ábrázolása, jellemzése

                     – Függvény-transzformáció

                     – Statisztika (adatok rendszerezése, ábrázolása, statisztikai mutatók)

                     – Elemi geometriai számítások, terület

 

10. évfolyam:

                     – Gyökök és gyökös műveletek, értelmezési tartomány

                     – Másodfokú egyenletek, törtes egyenletek

                     – Gyöktényezős alak, Viéte-formulák

                     – Gyökös egyenletek

                     – Egyenletrendszerek

                     – Szöveges feladatok

                     – Szögfüggvények értelmezése

                     – Szögfüggvények geometriai alkalmazása

                     – Szöveges feladatok szögfüggvényekre

– Trigonometrikus függvények, ábrázolás, jellemzés, transzformációk

                     – Elemi trigonometrikus egyenletek

                     – Hasonlóság alkalmazása

– Magasságtétel, befogótétel, szögfelezőtétel, érintő-és szelőszakaszok tétele

  Magyar nyelv és irodalom 9. C osztály számára

Magyar irodalom:

1. Műnemek és műfajok

2. Az Odüsszeia

3. A görög színház, az Antigoné

4. A Biblia

5. Dante: Isteni színjáték

6. Janus Pannonius

7. Balassi Bálint

8. Shakespeare: Rómeó és Júlia

9. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

10. Cervantes: Don Quijote

Magyar nyelv:

1. A kommunikáció fogalma, funkciói, tényezői

2. A személyközi kommunikáció

3. A tömegkommunikáció fogalma, hatása a gondolkodásra és a nyelvre

4. A jel fogalma, a nyelv mint jelrendsze

5. A magán- és mássalhangzók törvényei

6. A szóelemek fogalma, jellemzése

7. A szófajok

8. A mondat fogalma, fajtái

9. A szószerkezet fogalma, fajtái

10. A mondatrészek

Történelem 9. A osztály számára

1. Károly Róbert uralkodása, gazdaság- és külpolitikája

2. Hunyadi János törökellenes harcai

3. Mátyás uralkodása – bel- és külpolitika, gazdaságpolitika és művelődés

4. A nagy földrajzi felfedezések – fellendülés, új utak keresése, gyarmatosítás, világkereskedelem

5. A reformáció kezdetei, Luther és Kálvin fellépése, tanításai

6. Katolikus megújulás. Barokk

7. A Tudorok, VII. Henrik, VIII. Henrik, I. Erzsébet

8. Mohács előzményei, a csata és a következményei,

9. Az ország három részre szakadása váradi béke, a várháborúk kora,

10. A Török Hódoltság berendezkedése

11. Erdély vallási és etnikai helyzete.

12. A reformáció Magyarországon

13. A francia abszolutizmus fénykora, XIV. Lajos

14. Oroszország fejlődése, I. Péter uralkodása és reformjai

15. A 15 éves háború és Bocskai fejedelemsége

16. Bethlen Gábor uralkodása I. Rákóczi György fejedelemsége,

17. A török kiűzése – és a következmények

18. A Rákóczi-szabadságharc előzményei és a szabadságharc kezdete, a szécsényi és az ónodi országgyűlés, a katonai helyzet változásai és a szatmári béke

 

Kémia 9.C osztály

1. Atomszerkezeti ismeretek

– Az atom felépítése

– Az elektronburok szerkezete

– Az elektronhéjak kiépülése

– A periódusos rendszer

2. Kémiai kötések, anyagi halmazok

– Az elsőrendű és a másodrendű kötések

– A molekulák térbeli alakja, és a kovalens kötés polaritása

– Ionok képződése atomokból

– Anyagi halmazok, halmazállapotok

– A gázok, Avogadro törvénye

– A folyadékok, az oldatok

– A szilárd anyagok, a kristályrácstípusok

3. Kémiai reakciók

– Kémiai átalakulások, kémiai számítások

– A képződéshő és a reakcióhő

– A reakciósebesség

– A kémiai folyamatok iránya, egyensúlyi reakciók

– Protonátmenettel járó reakciók, kémhatás, közömbösítés

– Elektronátmenettel járó reakciók

4. Elektrokémiai alapismeretek

– Galvánelemek

– Elektrolízis, Faraday-törvények

5. Szervetlen kémiai ismeretek

– A hidrogén

– A nemesgázok

– A halogének és vegyületeik

– Az oxigén és vegyületei

 

Földrajz 9. C osztály

1. A Naprendszer csillaga

2. A Föld mint égitest

3. A Hold

4. A Föld belső szerkezete

5. A kőzetlemezek mozgása

6. Az ásványok és a kőzetek keletkezése

7. Felszínfejlődés a belső és külső erők kölcsönha­tásában

8. A talaj: a földrajzi burok összetett rendszere

9. A légkör anyaga és szerkezete

10. Légnyomás, szél; ciklonok, anticiklonok

11. A nagy földi légkörzés

12. A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége

13. A vízburok mozgásai

14. A felszín alatti vizek

15. A folyóvíz felszínformáló munkája

16. A szoláris és a földrajzi övezetesség

17.A forró övezet

18. A mérsékelt övezet

19. A hideg övezet

20. A hegyvidékek övezetessége

Földrajz 10. C osztály

1. Gazdasági és foglalkozási szerkezet, a gazdasági ágak főbb jellemzői

2. A világméretűvé vált gazdaság- globalizáció

3. A transznacionális vállalatok

4. Az állam hagyományos és új szerepkörei, gazdasági mutatók (GDP/ GNI)

5. Integrációk és nemzetközi szervezetek

6. Pénzügyi egyszeregy

7. Globális pénzügyi kérdések – tőkeáramlás, adósságválság

8. Az USA gazdasági körzetei

9. Japán

10. Kína

11. India

12. Kőolajországok a Közel-Keleten

13. Úton az egységes Európa felé- az Európai Unió kialakulása, intézményei

14. Egyesült Királyság

15. Franciaország

16. Benelux – államok

17. Alpesi országok Európa közepén (Ausztria, Svájc)

18. Európa napos oldala- Dél-Európa

19. Kelet-Közép-Európa

20. Európa keleti végein- Oroszország

Francia nyelv 11.B osztály

1. Le passe-temps : on va au cinéma ? (les cinés, les films a voir et raconter,les festivalset d’autres types de distraction.)

FEE 2 Lecon 7

CA Lecon 7

Grammaire: La mise en relief, la phrase hypothétique

2. Les nouveautés de technologie (les appareils ménagers et leur emploi )

FEE 2 Lecon 8

CA Lecon 8

Grammaire: Le style indirect 1

3. L’ordinateur et son utilisation (Internet Skype,l’écriture d’un mail ).

FEE 2 Lecons 9-10

CA Lecons 9-10

Grammaire: Le style indirect 2

4. La communication par téléphone portable (sms,courier électronique).

FEE 2 Lecons 9-10

CA Lecons 9-10

Grammaire: L’emploi de quel

5. Les joies du tourisme, Paris et ses curieusités (les avenues,les boulevars,les musées,la tour Eiffel etc ).

FEE 2 Lecon 11

CA Lecon 11

Grammaire: La forme passive

6. Les programmes et les canaux télévisés (les jeux,les films,les varietés etc.)

FEE 2 Lecon 12

CA Lecon 12

Grammaire: Les pronoms possessifs, le factitif

 

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA

Latin örökségünk 6.A osztály

1. A latin ábécé és a kiejtési szabályok.

2. A fontosabb latin számok

3. 10 latin mondás és magyar változata

4. 10 történet a görög és római mitológiából

5. A fontosabb görög és római istenek

 

Kérjük, hogy a vizsgázó tanulók a vizsgákon alkalomhoz illő öltözetben jelenjenek meg!

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk!

Tiszafüred, 2018.06.26.

 Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

intézményvezető