KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK IDŐPONTJAI

A 9. évfolyamra a tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat (magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból) az alábbi időpontokban szervezzük meg:

  • 2019. január 19-én 10 órától (10.00 órától magyar nyelv és irodalom, 11.00 órától matematika)
  • a pótló írásbeli vizsgát 2019. január 24-én 14 órától 

A dolgozatok megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Magyar nyelv (45 perc): a magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika (45 perc): A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz nem használható.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt-diákigazolványt vagy személyi igazolványt –vigyenek magukkal.

  • A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK KIÉRTÉKELT FELADATLAPJAINAK MEGTEKINTÉSE

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2019.01.25-én 8.00-16.00 óráig tekintheti meg az iskola képviselőjének jelenlétében, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és– kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés estén– az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintés helye: Kossuth Lajos Gimnázium (Tiszafüred, Baross u.36.) földszint 012-es terem

  • AZ ÉSZREVÉTELEZÉS LEHETŐSÉGE

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés estén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig- tizenhat óráig- írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola a bírált eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

  • A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK EREDMÉNYEINEK KÖZZÉTÉTELE

2019. február 7-ig közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat a központi írásbeli vizsga eredményéről, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden tanulónak átadjuk.

  • A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS RENDJÉT ÉS A FELVÉTELI SZABÁLYAIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK:
  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
  • A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
  • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
  • A 2018/2019.tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete

MINDEN FELVÉTELIZŐNEK SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

          intézményvezető