Hírek

TÁJÉKOZTATÓ A 2017/18. TANÉV MÁJUSI-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAKÁRÓL

 

Írásbeli érettségi vizsga

 • Az írásbeli vizsgára a vizsgázónak magával kell hoznia:
 • a személyazonosságát igazoló okiratai közül legalább egyet (fényképes diákigazolvány, személyi igazolvány)
 • íróeszközt- kék színű tollat
 •  a jogszabály által megengedett segédeszközt
 • A középszintű írásbeli vizsgák esetén a terembeosztás a bejáratnál megtekinthető a vizsga reggelén. (Az emelt szintű vizsgázók személyesen kapnak értesítést.) A termen belüli ülésrendet a felügyelő tanár határozza meg úgy, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák.
 • A vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár ellenőrzi a diákok személyazonosságát, majd ismerteti az írásbeli dolgozatok megtekintésének napját és a felülvizsgálati kérelem beadásának módját.
 • A telefont kikapcsolt állapotban az arra kijelölt helyre teszik a vizsgázók.
 • Az írásbeli vizsgán központilag összeállított feladatsort kell megoldani, melyet a Kormányhivataltól átvéve az érettségi reggelén kap meg az iskola.
 • KÖZÉPSZINTEN a vizsgázót nevével azonosítják. A nevüket tehát fel kell írni a feladatlap minden oldalára, a pótlapokra és arra a borítékra, amelybe a kidolgozott feladatlapokat teszik.
 • EMELT SZINTEN minden érettségiző kap egy azonosító jelet. A feladatlapokra és a borítékra nem a nevet, hanem az azonosító jelet kell ráírni.
 • A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatóak, ezt a kitöltés megkezdése előtt minden vizsgázónak figyelmesen el kell olvasnia.
 • A vizsgázók csak tollal (kék tintával) írhatnak. Vegyszeres javítás, átfestés tilos.

 

Középszintű írásbeli érettségik időpontjai:

 • Magyar nyelv és irodalom: 2018.05.07.                  8.00-12.00
 • Matematika: 2018.05.08.                                                8.00-11.00
 • Történelem: 2018.05.09.                                                 8.00-11.00
 • Angol nyelv: 2018.05.10.                                                 8.00-11.15
 • Német nyelv: 2018.05.11.                                               8.00-11.15
 • Biológia: 2018.05.15.                                                         8.00-10.00
 • Fizika: 2018.05.22.                                                              8.00-10.00
 • Informatika: 2018.05. 17.                                                8.00-10.00
 • Művészettörténet: 2018.05.17.                                14.00-16.00
 • Ének: 2018.05.17.                                                              14.00-16.00
 • Földrajz: 2018. 05.18.                                                      14.00-16.00

 

A diákok a kijavított középszintű és emelt szintű dolgozatokat 2018. 06.05-én 8.00-16.00 között tekinthetik meg. A Kormányhivataltól a kijelölt dátumot megelőzően átvesszük a kijavított emelt szintű dolgozatokat.

 

Szóbeli érettségi vizsga

 • A szóbeli érettségire gyülekezés a megadott időben a könyvtárnál. Megjelenés a házirendnek megfelelően. A szóbeli vizsga beosztását az érettségi megkezdése előtt, az elnöki jóváhagyás után közöljük a jelöltekkel.
 • A szóbeli vizsgát négy értekezlet fogja össze: előzetes értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző), tájékoztató értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző, vizsgázók), záró értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző), eredményhirdető értekezlet (vizsgabizottság, igazgató, jegyző, vizsgázók).
 • A szóbeli vizsga megkezdése előtt az elnök tájékoztató értekezletet tart, amelyen a vizsgabizottság tagjai és a vizsgázók vesznek részt. Az elnök ismerteti a középszintű írásbeli vizsgák és az emelt szintű vizsgák eredményeit, a szóbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókat, a vizsgabeosztást, az eredményhirdetés helyét és idejét, a vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat lehetőségét.
 • A szóbeli vizsga – beleértve a tételhúzást is – reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig
 • A vizsgázónak legalább harminc perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban beosztották.
 • Minden vizsgázónak – az idegen nyelv kivételével – vizsgatantárgyanként harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.
 • Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama – ha e szabályzat másképp nem rendelkezik – középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet.
 • A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.
 • A szóbeli vizsgán a tételt a vizsgázó húzza, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
 • A vizsgázó csak az intézmény pecsétjével ellátott papíron dolgozhat. Ezen fel kell tüntetni a tételhúzás, továbbá a felelet megkezdésének és befejezésének idejét. A piszkozati lap az érettségi vizsga dokumentumai közé tartozik, ezért azt a vizsgázó nem viheti ki a teremből.
 • A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad vagy súlyosan téved, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.
 • Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, egy alkalommal póttételt húzhat. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni
 • Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja.
 • Ha a vizsgázónak a Köznevelési törvény alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsgarész helyett szóbeli vizsgát tegyen, két tételt kell húznia. A felkészüléshez és kifejtéshez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legalább 10 perc pihenőidőt kell adni, A vizsgázó a pihenőidő alatt a vizsgatermet nem hagyhatja el.

 

 

Vizsgabizottság neve, érettségi elnök Szóbeli kezdő napja Szóbeli befejező napja Érettségizők száma
12.A Szabó Mária 2018.06.18. 2018.06.20. 38 fő
12.B Horváth Mária Alexandra 2018.06.21. 2018.06.23. 39 fő
12.C Rádai Mária 2018.06.25. 2018.06.27. 33 fő

 

Eredményhirdetés

 • Az érettségi vizsga eredményét, a vizsgabizottság még nem ismertetett döntéseit a vizsgázó és a vizsgabizottság tagjai jelenlétében az elnök az eredményhirdető értekezleten ismerteti. Az eredmény kihirdetése nyilvános. A vizsgabizottság elnöke a vizsgaeredmények kihirdetése előtt röviden értékeli az érettségi vizsgát.
 • Az emelt szinten érettségizők eredményét is a saját osztályuknál hirdetjük ki.
 • Az eredményhirdetés iskolánkban ünnepélyes keretek között zajlik. Megjelenés a házirendnek megfelelően.

(Átvételkor a dokumentumokat gondosan nézzétek át, és azonnal jelezzétek, ha valami hibát észleltek!)

Jogszabályok

 

 

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

intézményvezető

 


TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN EGYÉNILEG JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

(NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM)

Az egyéni jelentkezés menete a 2017/2018. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során a következő:

 • A felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő önállóan is kezdeményezheti, ha a jelentkező a középiskola kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára (tehát 6, vagy 8 évfolyamos gimnáziumba) jelentkezik.
 • Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlap kitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatal győri központjába.
 • Felhívjuk a figyelmüket, hogy az idei tanévtől a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat.

A felvételi lapok előállítása a KIFIR rendszer segítségével történik.

Javasoljuk, hogy az elektronikus rendszer használata estén az alábbiak szerint járjanak el:

 1. Hozzanak létre egy jogosultságot az Oktatási Hivatal honlapján

https://www.oktatas.hu/regisztracio/!Regisztracio/index.php/regisztracio/regisztracio

 Amennyiben már korábban regisztráltak a fenti linken, ezt a lépést kihagyhatják, és a korábban létrehozott jogosultsággal használhatják a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programot.

 1. A létrehozott jogosultsággal lépjenek be a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületére:

https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/egyeni

 1. A program súgó gombjára kattintva töltsék le, és alaposan tanulmányozzák át a program felhasználó útmutatóját.
 1. A felhasználó útmutatóban leírt módon rögzítsék a tanuló(ka)t és jelentkezéseiket a programban. A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy jogosultsággal több tanuló jelentkezéseit is kezeljék.

  5. A felhasználó útmutatóban leírt módon adhatják meg a tanuló.

a) általános iskolájának adatait (nem kötelező)

b) személyes és értesítési adatait

c) tanulmányi adatait

d) továbbtanulási adatait (a megjelölni kívánt tanulmányi területeket, és ezek sorrendjét)

 1. Oktatási azonosítóval nem rendelkező tanulók részére a középfokú felvételi eljárásban szükséges fiktív azonosító számot a program biztosítja a kitöltés során a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.
 1. Ezen adatok megadása után az adatokat véglegesíteni kell, majd a programból ki kell nyomtatni a felvételi lapokat. (Javasoljuk, hogy a dokumentumok egy-egy példányát nyomtatva, vagy pdf formátumban mentve őrizzék meg a felvételi eljárás végéig.)
 1. A felvételi lapokat írják alá, majd (célszerűen könyvelt postai küldeményként) legkésőbb 2018. február 19-én (éjfélig) adják postára.

a) a jelentkezési lapo(ka)t a középfokú iskolá(k)ba a jelentkezési lapon megjelölt cím(ek)re

(Iskolánk címe: Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola, 5300 Tiszafüred, Baross utca 36.)

b) a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába – Oktatási Hivatal

9001 Győr, Pf. 694.

Javasoljuk, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban, tanulmányozzák át az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév)/Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018.tanévben menüpont alól letölthető tájékoztató kiadványt. A kiadvány részletes áttekintést nyújt a felvételi eljárás menetéről és az eljáráshoz kapcsolódó határidőkről.

Ha az eljárással kapcsolatban kérdésük, problémájuk van, forduljanak Dajkáné Szabó Erzsébet iskolatitkárhoz (59/350-220) vagy az  intézményvezető-helyettesekhez (59/352-932).

Tiszafüred, 2018. január 25.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

intézményvezető


EGYÜTTMŰKÖDÉS A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMMEL

(EFOP 3.4.4-16 SZÁMÚ PÁLYÁZAT)

Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk segíteni diákjainkat a pályaválasztásban. Ennek érdekében pályaorientációs és továbbtanulást elősegítő programokat valósítunk meg. A megelőző tanévben és idén is számos rendezvénnyel igyekszünk e célt megvalósítani (pl.: pályaorientációs előadások, főiskolák, egyetemek tájékoztatói a gimnáziumban).

2017 novemberében együttműködési megállapodást írtunk alá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel az egyetem által elnyert, „ A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” EFOP-3.4.4-16-2017-00025 számú pályázat megvalósítására. A pályázatban való együttműködéssel célunk, gimnáziumunk diákjainak érdeklődését felkelteni a műszaki és természettudományos képzési területek iránt.

A megállapodásnak megfelelően az alábbi területeken fogunk együttműködni:

 • Lehetőséget biztosítunk pályaorientációs előadások megtartására az intézmény keretin belül.
 • A pályázat keretein belül megvalósított pályaorientációs és tájékoztató programokat hirdetjük az intézmény tanulói között.
 • A BME által működtetett mentori rendszert támogatjuk az iskolánkban.
 • Az egyetem által készített szakmákat népszerűsítő videókat, imázsfilmeket népszerűsítjük az iskola tanulói körében.
 • Az egyetem által megvalósuló nyári ifiegyetem, valamint kutatóhely látogatásokat és laborlátogatásokat propagáljuk az iskolánk tanulói körében.
 • Az egyetem által készített szakmai ismeretterjesztő tartalmak használatát népszerűsítjük az iskola tanulói körében.
 • Lehetőség nyílik pedagógusok részvételére a „Képzők képzése” programban.
 • Biztosítjuk középiskolai felmérés lehetőségét.
 • Vállajuk, hogy a célcsoport programokon való részvételét elősegítő ösztönző rendszer elemeit megismertetjük az iskola diákjaival.

Az aláírást követően máris lehetőségünk van bekapcsolódni a vállalt feladatok megvalósításába, és diákjainknak lehetőség nyílt mentorprogramba bekerülésre pályázni. A mentorprogram célja, hogy a közoktatásban résztvevő diákokkal az egyetem kialakítson egy közvetlen viszonyt, amely során a diákoknak lehetőségük van az esetlegesen felmerülő kérdéseiket – mind pályaorientációs szempontból, mind az egyetemi hallgatói élet tekintetében – feltenni az egyetem által delegált egyetemi hallgatónak (HelpDesk-mentornak), aki válaszaival hozzájárul, hogy a diák egy tiszta és átlátható képet kapjon a felsőoktatásról. Továbbá igény szerint a hátrányos helyzetű, kiemelkedő teljesítményű diákok személyes coachingban is részesülhetnek, egyetemi hallgatók által (Coach-mentor) A program keretein belül arra számítunk, hogy a diákok könnyebben teremtenek kapcsolatot egy hozzájuk korban közelebb álló személlyel (mentorral), így könnyebben jutnak hozzá a szükséges információkhoz. A közvetlen kapcsolat – a mentor és a diákok között – hozzájárul, hogy a diákok alaptalan félelmeit eloszlassák, és lehetőséget ad arra, hogy pontos iránymutatást kapjanak tanulmányaik tekintetében, illetve hogy a mentorok személyes élményeinek, tapasztalatainak átadásával motiválják a diákokat a továbbtanulásra. A C-Mentor minimum egy vagy kéthetente egy megbeszélést (skype, telefon stb.), havonta egy személyes találkozót szervez a mentoráltjával. Ha szükséges a tanulmányaiban is kisegíti a mentoráltat (a mentorált jövőképének megfelelő szaktudás alapozása itt a cél).

Reméljük, diákjaink profitálnak az együttműködésből, és hozzájárulhatunk- ilyen módon is -a sikeres továbbtanulásukhoz

Pásztorné dr. Vass Anikó

intézményvezető


 

EGY ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT

„Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására II.” , „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt

2017 októberében a Tehetségek Magyarországa Projektiroda „Felhívás Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására II. a „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében” felhívására nyújtottunk be pályázatot.

A pályázatokat beérkezésük után a felhívásban jelzett szempontok alapján a felkért tehetségsegítő szakemberek értékelték, majd a bíráló bizottság november 14-én meghozta döntését, miszerint a beadott pályázatunk megfelelt a bírálati szempontoknak, szakmai kidolgozottsága alapján támogatásban részesül.

Regisztrált tehetségpontként egy pályázat benyújtására volt lehetőségünk. A felhívás szerint két szakkör, valamint egy ezekhez kapcsolódó további tehetségsegítő program megvalósítását, valamint egy, a tehetségsegítéssel kapcsolatos műhelybeszélgetés megszervezését vállalhattuk.

A megvalósításra kerülő programjaink:

 • szakkör I.: filmklub szervezése (filmvetítéssel és beszélgetéssel)
 • szakkör II.: kézműves foglalkozás, melynek célja egy a kreativitást és más készségeket fejlesztő, mentális feltöltődést jelentő közös aktivitás megvalósítása
 • tanórán kívüli program: kirándulás (színházlátogatás) egy alkalommal, a pályázat időtartama alatt. A kirándulás célja a résztvevő gyerekek mentális feltöltődése, az együttműködésük fejlesztésére szolgáló közös tevékenység, ahová lehetséges további résztvevők, kísérőszülők bevonása is.
 • műhelybeszélgetés: egy alkalommal, a tehetséggondozással kapcsolatos műhelybeszélgetést szervezünk pedagógusaink részére. A műhelybeszélgetés címe: Tehetségek felkutatása, felhívó jelek a tanulóknál. A meghívott előadó Császár István, tehetséggondozó koordinátor, tehetségfejlesztési szakértő a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézetből.
 • Matehetsz képzésen való részvétel (2 fő pedagógus)

A pályázat megvalósítói: Bodnárné Földi Zita, Tóthné Kovács Irén, Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

Köszönöm a két kollégának a pályázat precíz kidolgozását, mellyel nagyban hozzájárultak a pályázat sikeréhez.

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

      intézményvezető


A MAGYAR GYERMEKVÉDELMI RENDSZER MŰKÖDÉSE AZ ONLINE KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ GYERMEKVESZÉLYEZTETÉS TÜKRÉBEN

Bővebben


SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők!

Kedves Tanulók!

 

Szeretettel várjuk az érdeklődő 4. és 8. osztályos tanulókat és szüleiket:

 2017.november 22-én (szerda) szülői tájékoztató a 4. osztályos diákok számára 17.00 órai kezdettel a 007-es teremben.

2017.november 23-án (csütörtök) szülői tájékoztató a 8. osztályos diákok számára 17.00 órai kezdettel a 005-ös teremben.

Érdeklődni lehet személyesen (5350 Tiszafüred, Baross u. 36.) az intézményvezető-helyetteseknél, e-mailben igazgatoklg@gmail.com, illetve a következő telefonszámokon:59/352-932, 511-114


Tisztelt Szülők, Kedves Diákok !

Tanévnyitó ünnepség 2017. 09. 01-én 8.00 órai kezdettel!

 


TÁJÉKOZTATÓ A 2016/17. TANÉV MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAKÁRÓL

 

Érettségi tájékoztató


Fakultációk

 

Tájékoztató

Nyilatkozat


1%

 

Kérjük a kedves szülőket, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák az iskola alapítványát,  ezáltal is segítsék az iskola működését!

Korszerűsödő Gimnáziumért Alapítvány 

Adószámunk: 19223027-1-16

Számlaszám: 11745059-20002860

Az Alapítvány várja és köszöni az 1%-os és egyéb felajánlásokat.


KOSSUTH BÁL

BEHARANGOZÓ

2017. március 25-én, szombaton kerül megrendezésre a Kossuth Bál a Kossuth Lajos Gimnázium szervezésében. Az est fővédnöke: Kékessy György.

A rendezvény meghívott vendégei többek között Dr. Fazekas Sándor, Földművelésügyi Miniszter; Kovács Sándor, a JNSZ Megyei Közgyűlés Elnöke; városunk vezetősége; valamint a Karcagi Tankerületi Igazgató és helyettesei.

A szervezők gondoskodnak a jó hangulatról: színes meglepetésekkel- táncos, zenés műsorokkal- várják a bálozókat. Fellépnek Nagy Erzsébet, az egri Gárdonyi Géza Színház színművésze, a Soul Dance Egyesület magyar ranglistás versenytáncosai, valamint a gimnázium diákjai.

A bált a gimnázium végzőseinek (12.B) keringője nyitja meg. Az este folyamán lesz tombolasorsolás is. Az esemény jótékony jellegéből adódóan, várjuk városunk vállalkozóinak, valamint a magánszemélyek önzetlen adományait. Gimnáziumunkat segíthetik támogatójegyek megvásárlásával is. (Jegyek és támogatójegyek megvásárolhatóak a Nemzeti Étteremben és a gimnázium titkárságán.

Az ízletes vacsoráról Ábrahám Tamás gondoskodik, a hajnalig tartó élőzenét a Blue Sky zenekar szolgáltatja.

Az est bevételét a gimnázium taneszközeinek fejlesztésére fordítjuk.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, szülőt, volt és jelenlegi diákot, kollégáinkat és nyugdíjas kollégáinkat.

Meghívó és a bál programja

BÁL PLAKÁT


 

JELENTKEZÉSI LAP A NYOLCOSZTÁLYOS TAGOZATRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

Kedves szülők, tanulók !

A nyolcosztályos gimnáziumi tagozatra jelentkezők a jelentkezési lapokat egyénileg is megküldhetik az iskolába ( Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium, 5350 Tiszafüred Baross utca 36), illetve személyesen is leadhatják. A jelentkezési lap leadási, beküldési határideje 2017. február 15. A jelentkezési lap mellett a tanulói adatlapot is ki kell tölteni.

A jelentkezési lap itt elérhető.

 


INFORMÁCIÓK AZ ELŐREHOZOTT ÉS RENDES ÉRETTSÉGIRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

 

• Az előrehozott és rendes érettségire való jelentkezés határideje:
2017.február 15.
• A jelentkezéseket rögzíti: Demján Mária intézményvezető-helyettes
• A jelentkezéshez vinni kell:
1. személyi igazolványt,
2. diákigazolványt,
3. születési anyakönyvi kivonatot,
4. (ha van,) a már letett előrehozott érettségi vizsgáról kiállított törzslapkivonatot,
5. lakcímkártyát.

FONTOS:
Előrehozott érettségi vizsga informatikából és idegen nyelvekből tehető, amennyiben az iskola helyi tantervében rögzített tananyagot a jelentkező teljesítette, abból bizonyítványba beírt év végi osztályzata van (annyi, ahány évig a pedagógiai program szerint a tantárgyat tanulnia kell).
Előrehozott érettségi vizsga a rendes érettségi évét megelőző utolsó két év május-júniusi vizsgaidőszakában tehető.
A 2017. május-júniusi érettségi vizsgára bocsátás feltételeként előírt beszámoltató (aktuális tanév május-júniusi tananyagából) és osztályozó (hátralévő tanév/-ek tananyagából) vizsgák letételére a Kossuth Lajos Gimnáziumban 2017. április hónapban kerül sor.

A vizsgákra kérelmet kell benyújtani Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó intézményvezetőhöz.
A kérelmek beadásának határideje: 2017. február 15.
A 18 évnél fiatalabbak esetében szülő által írt kérvény fogadható el. (Kitöltendő nyomtatvány a helyettesi irodában kérhető.)
A kérelemben legyen benne: a tantárgy, az évfolyam(-ok), a szaktanár neve.

A jelentkezési határidő lejárta után változtatásra, illetve a jelentkezések visszavonására nincs lehetőség!

 

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó
intézményvezető


 

ÍRÁSBELI  EREDMÉNYEK

A  Kossuth Lajos Gimnáziumban 2017. január 21-én 142 diák írta meg az egységes írásbeli felvételi vizsgát.

A pontszámok átlaga anyanyelvből 59% ,.matematikából 35,84%.

A nyolc évfolyamos gimnáziumunk nyolcadikos tanulóinak átlaga magyar nyelvből 66%, matematikából 53,65%.

Az írásbeli dolgozatok eredménye az Oktatási Hivatal hatályos rendelkezése szerint nem hozható nyilvánosságra, arról kizárólag az értékelőlapok útján értesíthető a tanuló.

A 2017.01.30-án (megtekintés napján) át nem vett értékelőlapokat postázzuk az általános iskolákba.

Felvételi jelentkezési határidő: 2017.02.15.

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig (2017. március 10.) a honlapunkon nyilvánosságra hozzuk a jelentkezők felvételi jegyzékét. A jelentkező-ha nem ad meg jeligét-az oktatási azonosító számával szerepel.

2017. április 19-ig megkapjuk az Oktatási hivataltól az egyeztetett felvételi jegyzéket.

2017. április 26-ig írásban értesítjük a jelentkező tanulókat a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címen.

 

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó
intézményvezető


A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK IDŐPONTJAI

A 9. évfolyamra a tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat (magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból) az alábbi időpontokban szervezzük meg:

 • 2017. január 21-én 10 órától (10.00 órától magyar nyelv és irodalom, 11.00 órától matematika)
 • a pótló írásbeli vizsgát 2017. január 26-án 14 órától

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt-diákigazolványt vagy személyi igazolványt –vigyenek magukkal.

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK KIÉRTÉKELT FELADATLAPJAINAK MEGTEKINTÉSE

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2017.01.30-án 8.00-16.00 óráig tekintheti meg az iskola képviselőjének jelenlétében, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és– kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés estén– az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintés helye: Kossuth Lajos Gimnázium (Tiszafüred, Baross u.36.) földszint 012-es terem

AZ ÉSZREVÉTELEZÉS LEHETŐSÉGE

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés estén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig- tizenhat óráig- írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola a bírált eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁK EREDMÉNYEINEK KÖZZÉTÉTELE

2017. február 9-ig közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat a központi írásbeli vizsga eredményéről, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden tanulónak átadjuk.

A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS RENDJÉT ÉS A FELVÉTELI SZABÁLYAIT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
 • 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete.

MINDEN FELVÉTELIZŐNEK SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó


Kedves Szülők és Diákok!

Az Oktatási Hivatal által közzé tett “Tájékoztató a diákok, a szülők és az általános iskolák számára a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a 2016/2017. tanévi központi írásbeli vizsgákról” elérhető az alábbi linken:

Tájékoztató

Az írásbeli felvételi vizsgára a következő űrlap kitöltésével lehet jelentkezni:

Jelentkezési lap 8. osztályosoknak

KEDVES ÉRETTSÉGIZŐK!

 2017.január 2-ától hatályos a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, mely az érettségi vizsgaszabályzatáról rendelkezik, illetve a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletmely az érettségi vizsga részletes követelményeiről szól.

Érettségi vizsga követelményei:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0200040.om

Érettségi vizsgatárgyak követelményei 2017.01.01-től:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol

Érettségi mintafeladatok:

http://ofi.hu/erettsegi-2017-mintafeladatok

Kérünk minden érettségizőt, olvassa el a rendeleteket. Ha szükséges, forduljon segítségért szaktanárához.

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium honlapja